Spanger, Marlene, and Sophia Dørffer Hvalkof. Migranters mobilitet: Mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked. (2020) [PDF]

Spanger, Marlene, and Sophia Dørffer Hvalkof. Migranters mobilitet: Mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag, 2020.

Udnyttelse af arbejdsmigranter er et udbredt fænomen på det danske arbejdsmarked indenfor en række brancher som gartnerier, landbrug, byggeri, butik og rengøring. Ofte er migranterne ansat i midlertidige ufaglærte stillinger. Under hvilke forhold arbejder migranterne? Hvordan finder rekruttering af arbejdsmigranterne sted? Hvilke aktører er involveret i rekruttering og ansættelse af migranterne? Bogen kaster lys over migranternes arbejdsforhold og migrationsproces gennem analytiske greb som prekaritet og mobilitet.  I den sidste del af bogen vendes blikket mod den nationale indsats mod men­neske­han­del.

Myndighederne og fagforeningen forstår udnyttelse af arbejdsmigranter som ’tvangsarbejde’ og ’social dumping’, men gennem det sidste årti har arbejdsmigration fået myndighedernes bevågenhed gennem den nationale handlingsplan mod men­ne­ske­han­del. Det betyder, at nogle af de migranter, der har været udsat for ar­bejds­ud­nyt­tel­se, bliver af myn­dig­he­der­ne identificeret som ofre for men­ne­ske­han­del. Spørgsmålet er om denne politiske strategi sikrer migranters arbejds- og men­nes­ke­ret­tig­he­der.  Migranters mobilitet – mellem kriminalisering, menneskehandel og udnyttelse på det danske arbejdsmarked bygger på interviews med migranter, rekrutteringsfirmaer og myndigheder. Bogen undersøger, hvordan arbejdsmigranter ikke kun presses af arbejdsmarkedets dynamikker, men også hvordan migrationspolitikker er med til at presse migranter ud i prekære situationer.

https://vbn.aau.dk/en/publications/migranters-mobilitet-mellem-kriminalisering-menneskehandel-og-udn

https://aauforlag.dk/shop/boeger/migranters-mobilitet-mellem-kriminalisering-m.aspx.

PDF: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/348073070/Migranters_mobilitet_OA.pdf