ang, Ahrong, Child-Friendly Racism? An Ethnographical Study on Children’s Racialized Becoming in a Race-Blind Context. (2021) [PDF]

Yang, Ahrong, Child-Friendly Racism? An Ethnographical Study on Children’s Racialized Becoming in a Race-Blind Context, Dissertation, Aalborg University, 2021)

English summary
What makes race and issues concerning racialization primarily
seem a concern for adults? What are the implications of
disconnecting race and children ‒ keeping race and racialization
from children? This dissertation is dedicated to an investigation
of children’s racialized becoming in a Danish context, and in
doing so, by foregrounding the racialized lived experiences
shared by children aged 10-13. The context in which the
children’s racialized lived experiences become, I argue, is
situated in a historically challenged space of denial, evasiveness,
and discomfort towards issues on race. Hence, the racialized
lived experiences shared by the children become within a
context that works against these experiences. It is within this
space of mutual resistance that this research takes its point of
departure.


In getting closer to understanding the racialized becoming of
children, the study is guided by two research interests: 1)
Analytically privileging race as an important social category,
by/and 2) foregrounding the children’s racially lived
experiences. In foregrounding lived experiences as access to
knowledge production, the dissertation finds theoretical
inspiration in postcolonialism, critical race theory, critical
childhood studies, and queer and black feminist perspectives.
What especially draws me towards these insights is how they
offer alternative perspectives on how to understand both
children and race as lived, meaningful categories, however,
socially constructive and performative ones.
The project is based on an ethnographical study with children
attending 4th to 6th grade from spring 2018 to fall 2019. The study
was made up by participant observations, qualitative interviews
with children, informal conversations with teachers at the
schools, and workshops with the children that were designed for
this project. Workshops were based on visual methodologies and
material made by the children.
In particular, the dissertation aims at reflecting on and offering
alternative perspectives into understanding race and childhood
that challenge the idea of children being non-knowledgeable and
in need of protection against issues of race. By queering
children’s racialized becoming, I refer to a non-binary
Child-Friendly Racism? perspective on the child/adult relation, which takes seriously the children’s racialized experiences by also approaching the in-
/outside of the body and emotions non-binarily.
The study shows how the children’s racialized experiences
become within and are expressed through resistance towards
discourses working to suppress these experiences. Manifested
through two article contributions, the research specifically
examines, in the first article, how the racially minoritized
children’s becoming is not only informed by their past
experiences with race and racism. Race is also experienced as
expected futures ‒ what I call racialized forecasting. What the
concept springs from and is trying to grasp is how race becomes
within struggles that the racially minoritized children shared
when trying to make sense of their experiences.
The second article analytically unpacks the notions of ‘child-
friendliness’ through examining the seemingly complex
intertwinement and interconnectedness of race and children,
which I find to be within the concept of innocence. The
dissertation operates with innocence from two different
perspectives: First, in terms of racialized innocence. Second, in
terms of child-ed innocence. Innocence, I argue, is the
intersecting point of children and race: An intersection that
currently works to disconnect children and race. The discourses
of innocence that work to maintain ideas of child(-ed)
innocence, and which furthermore make questioning children’s
innocence seem almost outrageous, I stress, are connected to the
same notions that maintain race-blindness and processes that
discursively have made and sustained the silencing and erasure
of race as a lived category.
It is my hope that this research can give rise to further reflection
on the importance of how race as a social category informs the
lives of children and their feelings of belonging. Both racially
minoritized and white children.


Dansk resume
Hvad gør race og racialiserede problemstillinger til et
anliggende, der ofte kun er forbeholdt voksnes virkelighed?
Hvad er implikationerne ved at afkoble og skærme børn fra race
og racialisering? Denne afhandling undersøger børns
racialiserede tilblivelse (racialized becoming) i en dansk
kontekst med udgangspunkt i racialiserede erfaringer fra børn i
alderen 10-13. Jeg argumenterer for, at den kontekst, hvori
børnenes erfaringer bliver til, er en kontekst, som historisk er
situeret i benægtelse, undvigelser og ubehag omkring
spørgsmål, der involverer race og racialisering. Altså bliver
børnenes racialiserede levede erfaringer til i en kontekst, der
modarbejder og underkender deres oplevelser. Det er en
nysgerrighed for denne modstridende kontekst, som dette
projekt udspringer fra.
For at komme nærmere en forståelse af børns racialiserede
tilblivelse har to forskningsinteresser styret projektet: 1)
Analytisk at privilegere race som en betydningsfuld social
kategori ved at 2) tage analytisk udgangspunkt i børnenes
racialiserede levede erfaringer. Afhandlingen har sit analytiske
fokus på levede erfaringer som adgang til vidensproduktion og
er inspireret af teoretiske perspektiver som postkolonialisme,
critical race theory, kritiske barndomsstudier, queer- og black
feminism. Jeg er særligt inspireret af, hvordan disse perspektiver
tilbyder alternative indsigter til at forstå barn og race som
konstruerede og performative — men alligevel betydningsfulde
— sociale kategorier. Projektet er baseret på et etnografisk studie foretaget fra foråret 2018 til efteråret 2019 med børn i 4. til 6. klasse. Studiet består
af deltagerobservationer, kvalitative interviews med børn,
uformelle samtaler med lærere og workshops med børnene.
Disse workshops var designet til projektet og baseret på visuelle
metoder og materiale lavet af børnene.
I særdeleshed er afhandlingens sigte at reflektere over og tilbyde
alternative perspektiver på race og barndom: Perspektiver, der
udfordrer dikotomiske forestillinger om børn som uvidende,
uskyldige og ufærdige mennesker, der bør beskyttes mod race
indtil de en dag er gamle nok til at erfare ”voksenlivets
realiteter.” Med queering children’s racialized becoming
Child-Friendly Racism? refererer jeg til non-binære perspektiver, som tager børnenes
(racialiserede) erfaringer alvorligt og gør op med binære
forståelser af barn vs. voksen og krop vs. emotionalitet
Studiet demonstrerer, hvordan børnenes racialiserede erfaringer
bliver til igennem modstand mod raceblinde diskurser:
Diskurser, der forsøger at ignorere og undertrykke disse
oplevelser. I afhandlingens to artikler undersøger afhandlingen,
blandt andet, hvordan de racialt minoriserede børns tilblivelse
ikke kun informeres af deres tidligere erfaringer med race og
racisme, men også gennem forventede fremtidige oplevelser.
Dette undersøges i afhandlingens ene artikel gennem begrebet
racialized forecasting, der beskriver hvordan børnene
fremskriver deres levede erfaringer som racialiserede og
forestiller sig fremtidige situationer. Begrebet tager
udgangspunkt i, hvordan race bliver til gennem følelser af
modstand: Følelser, som børnene fortæller om, når de forsøger
at skabe mening ud fra deres erfaringer — levede såvel som
forestillede.
Afhandlingens anden artikel koncentrerer sig om ideen om
’child-friendliness’ [børnevenlighed] — et udtryk, som bringes
op af en gruppe børn i deres interne forhandlinger om race, og
hvad de må tale om som børn. Artiklen fremanalyserer den
komplekse forbundenhed og sammenfiltring mellem race og
børn: En forbundenhed, som jeg vil mene findes i og omkring
uskyldsbegrebet. Afhandlingen opererer med uskyld fra to
forskellige perspektiver: Som racialiseret uskyld (racialized
innocence) og børnegjort uskyld (child-ed innocence).
Uskyldsbegrebet som et skæringspunkt mellem race og barn er
med til at producere diskurser, som frakobler barn fra race – og
race fra barn. De diskursive forestillinger om uskyld, som er med
til at opretholde forestillinger om børns uskyld (eller børnegjort
uskyld), argumenterer jeg for, er direkte forbundet til de
forestillinger, som opretholder raceblindhed: De processer, der
diskursivt har været med til at fortie, nedtone og slette race som
levet kategori.
Mit ønske er, at denne forskning kan være med til at give
anledning til yderligere refleksion over- og dialog om
vigtigheden af, hvordan race som levet kategori er med til at
konstruere og forme børns liv og deres oplevelser af at høre til.
For både racialt minoriserede og hvide børn.

PDF: https://doi.org/10.54337/aau466408959