Sørensen, Victoria E. Pihl, ‘In Women’s Hands’: Feminism, Eugenics and Race in Interwar Denmark. (2023) [PDF]

Sørensen, Victoria E. Pihl, ‘In Women’s Hands’: Feminism, Eugenics and Race in Interwar Denmark, Kvinder, Køn & Forskning, 35.2 (2023), 46–62

Eugenics had popular appeal and expressions in early 20th-century Denmark. This article tells two stories of what eugenics looked like ‘in the hands’ of bourgeois Danish women as they promoted ‘racial hygiene’ through cultural production. The first story highlights the eugenic feminism of nationally acclaimed women’s rights advocate Thit Jensen through a reading of her play The Stork (1929). The second tells of the Copenhagen Housewife Association’s engagement with new media technology and race science through their eugenics radio Listener Group (1934). Read through a lens that pays especially close attention to race and class, I argue that this work identifies them as significant proponents of eugenic ideology and as contributors to the targeting of the poor and working class in the name of ‘racial hygiene’ – a decidedly racist project.

PDF: https://tidsskrift.dk/KKF/article/view/132611

Simonsen, Gunvor. ‘Skin Colour as a Tool of Regulation and Power in the Danish West Indies in the Eighteenth Century’. (2003)

Simonsen, Gunvor. ‘Skin Colour as a Tool of Regulation and Power in the Danish West Indies in the Eighteenth Century’. Journal of Caribbean History, vol. 37, no. 2, 2003, pp. 256–276.

This article focuses on the process of “encolouring” social reality in the Caribbean. This is done by investigating how connections between status and colour were created in the Danish West Indies by using certain strategies and techniques of power. Essential to the regulatory efforts of planters and officials were three variables: time, space and body. By the manipulation of these phenomena colonial masters managed to make skin colour represent something other than itself. It came to be associated with a web of ideas concerning the constitution of society and its subjects – their status, condition and opportunities in life.

https://cadmus.eui.eu//handle/1814/6835

Sielemann, Rasmus Basse. Natures of Conduct: Governmentality and the Danish West Indies. (2015) [PDF]

Sielemann, Rasmus Basse. Natures of Conduct: Governmentality and the Danish West Indies. Dissertation. University of Copenhagen, 2015,

This dissertation analyzes the processes of governmentality in the Danish West Indies from the late eighteenth century to the end of Danish rule in 1917. The theoretical framework of the analysis is constructed from a reading of Michel Foucault’s work in the late 1970s on the problematics, techniques, and rationalities of government in Western Europe. Foucault’s investigations took the form of a historical genealogy that he referred to as “the history of governmentality.” He argued that governmentality deployed itself as a configuration of dispositions of power in the form of “economies of power.” This theoretical framework is applied in three chapters that analyses the biopolitics of slavery, the government of penal techniques, and the political economy of labor after slavery respectively. The dissertation argues that parallel to the development of governmental practice in Europe, programs of government in the Danish West Indies were increasingly premised on the reality and sanctity of the nature of “population,” “society,” and “economy” that would have to be respected and taken into consideration. This principle also extended to a conception of the nature of the Afro-Caribbean colonial subjects. The conformity and adherence to the perceived naturalness of colonial subjects had the unintended effect of stifling projects of social progress in the area of penitentiary reform as well as the organization of labor. In the weighing of utility and freedom, the “nature of the negro” tipped the scale towards prioritizing utility. As a result, the freedom of former slaves was limited to the extent that they manifested their disscontempt in violent riots and strikes. To interpret this development simply as a retreat to repressive forms of power and the failure of liberal principles in the colonial context, clouds the complex character of liberal governmentality in general. The limitation of Afro-Caribbean freedoms was not installed in spite of liberal rationalities, but in conformity with an ambivalent logic of improvement inherent in liberalism itself. 

Denne afhandling analyserer de dansk vestindiske øers guvernementalitets- processer fra slutningen af attenhunderedetallet til afslutningen af det danske herredømme i 1917. Analysens teoretiske ramme bygger på en læsning af Michel Foucaults arbejde i slutningen af 1970’erne med ledelsesproblematikker, -teknikker og -rationaliteter i Vesteuropa. Foucaults undersøgelser udformede sig som en historisk genealogi, hvilket han omtalt som “guvernementalitetens historie.” Han hævdede, at ledelsesrationalitet indsatte sig selv som en konfiguration af dispositioner af magt i form af ‘magt-økonomier.’ Denne teoretiske ramme anvendes i tre kapitler, der henholdsvis analyserer slaveriets biopolitik, ledelsen af straffeteknikker og arbejdskraftens politisk økonomi efter slaveriets ophævelse. Afhandlingen argumenterer for, at parallelt med udviklingen af ledelsespraksis i Europa, blev begreberne ‘befolkning’, ‘samfund’ og ‘økonomi’ tildelt en naturlig virkelighed og hellighed, som politiske programmer i Dansk Vestindien i stigende grad var nødsaget til at respektere og tage højde for. Dette princip var også gældende for opfattelsen af de afro-caribiske subjekters natur. Den forudfattede tilpasningen af ledelsesteknikker til de koloniale subjekters naturlighed, havde den utilsigtede effekt, at sociale fremskridtsprocesser i forhold til reformer af straffevæsenet, samt organiseringen af arbejdskraft, blev bremset. I afvejningen af ‘nytte’ i forhold til ‘frihed,’ havde “negerens natur” den effekt at nytte blev prioriteret højest. Som følge heraf blev de tidligere slavers frihed begrænset i en sådan grad, at de manifesterede deres modstand i form af voldelige optøjer og strejker. At fortolke denne udvikling blot som en tilbagevending til repressive former for magt og mislykkede liberale principper i den koloniale kontekst, skygger for den liberale ledelsesrationalitets kompleksitet. Begrænsningen af afro-caribiernes friheder blev ikke installeret på trods af liberale ledelsesprincipper, men i overensstemmelse med en ambivalent forbedringslogik, indlejret i selve liberalimens ledelsesrationalitet.

PDF: https://curis.ku.dk/ws/files/149081650/Ph.d._afhandling_2015_Sielemann.pdf.

Høiris, Ole, and Ole Marquardt, editors. Fra vild til verdensborger : grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet. (2011)

Høiris, Ole, and Ole Marquardt, editors. Fra vild til verdensborger : grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens globalitet. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2011.

I Fra vild til verdensborger belyser en række grønlandske og danske forskere aspekter af grønlandsk identitet fra kolonitiden frem til i dag. Den oprindelige inuitbefolknings selvopfattelse må dog forblive et mysterium, da den opløstes i slutningen af det 16. århundrede ved mødet med europæerne i deres søgen efter Nordvestpassagen. Siden da og langt op i det 20. århundrede var grønlændernes egen identitetsopfattelse så domineret af de danske koloniherrers, at flere af dem accepterede kolonimagtens kategorisering som deres egen. I den europæiske opfattelse blev inuitter oprindeligt opfattet som vilde, senere som naturfolk og senere som primitive.

Men med 60’ernes bevidstgørelse af mange såkaldte fjerdeverdensfolk voksede også en ny grønlandsk selvbevidsthed frem. Den nye grønlandske selvbevidsthed gjorde op med den eksterne definition af grønlandsk identitet og førte i 1979 til Hjemmestyret, der i 2009 blev afløst af Selvstyret. I perioden frem til Selvstyret og i tiden efter har grønlænderne i stigende grad udviklet grønlandskhed som en lokal variant af den globaliserede mainstream-identitet, der præger verden efter it-revolutionen.

Indhold:

Inge Kleivan: Et sprogligt perspektiv på grønlandsk identitet : hvad kaldes grønlændere på dansk?

Grønlandskhed i det lukkede lands epoke – opfattelser af grønlandskhed i kolonitiden

Ole Høiris: Eskimoen som idéhistorisk figur.

Flemming A.J. Nielsen: Den ældste grønlandske bibel – et sprogligt og kulturelt møde.

Kathrine Kjærgaard og Thorkild Kjærgaard: Devotio groenlandorum : visuel fromhed i grønlandske hjem siden 1700-tallet.

Ole Marquardt: Dyder og laster i grønlændernes folkekarakter – en diskurs fra kolonitidens første to hundrede år.

Inge Høst Seiding og Peter A. Toft. Koloniale identiteter : ægteskaber, fællesskaber og forbrug i Diskobugten i første halvdel af det 19. århundrede /

Karen Langgård: Grønlandsk etnisk-national identitet i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Gitte Tróndheim: Navn og navngivning – en grønlandsk identitetsmarkør.

Aviâja Rosing Jakobsen: Kalaallisuut – den grønlandske nationaldragt – som grønlandsk identitetsmarkør.

Natuk Lund Olsen: “Uden grønlandsk mad er jeg intet”

Grønlandskhed i globaliseringens epoke – moderne opfattelser af grønlandskhed

Evy Frantzsen: Deportasjon og identiteter.

Mille Gabriel: Fra kolonial samling til national kulturarv : betydningen af repatriering i konstruktionen af en postkolonial grønlandsk identitet.

Jørgen Trondhjem: Kunst, identitet og det grønlandske.

Jette Rygaard: Qanorooq? : identitet i mediealderen.

Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammer: Byen og grønlænderen

Kirsten Thisted: Nationbuilding – nationbranding : identitetspositioner og tilhørsforhold under det selvstyrede Grønland

PDF af introduktion: http://samples.pubhub.dk/9788771244922.pdf

https://unipress.dk/udgivelser/f/fra-vild-til-verdensborger/

Tydén, Mattias. ‘The Scandinavian States: Reformed Eugenics Applied’. (2012)

Tydén, Mattias. ‘The Scandinavian States: Reformed Eugenics Applied’. The Oxford Handbook of the History of Eugenics, Eds. Alison Bashford and Philippa Levine, vol. 1, Oxford University Press, 2012.

This article deals with Scandinavian eugenics and issues of morality and history, guilt and rehabilitation and it also challenges the conventional conception of Scandinavian contem­porary history. It discusses a number of studies that show links between eugenics and progressive social thought and also throws light on the political implications of this issue. The three Scandinavian countries—Denmark, Norway, and Sweden—share experiences that were important for the development of eugenic ideas and policies. This article men­tions that the development of Mendelism and a growing understanding of the complexity of heredity marks different views about the potential of racial hygiene and for tensions within the community of eugenicists. Finally, it presents a discussion on Scandinavian eu­genics that focuses on the way sterilization was used in the framework of the Social De­mocratic welfare states from the 1930s onward.

doi:10.1093/oxfordhb/9780195373141.013.0022.

PDF: http://oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195373141.001.0001/oxfordhb-9780195373141-e-22.

Drouard, Alain. ‘Concerning Eugenics in Scandinavia: An Evaluation of Recent Research and Publications (1999) [PDF]

Drouard, Alain. ‘Concerning Eugenics in Scandinavia: An Evaluation of Recent Research and Publications (Population, 3, 1998)’. Population, vol. 11, no. 1, Persée – Portail des revues scientifiques en SHS, 1999, pp. 261–270. www.persee.fr,

https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1999_hos_11_1_6989.

PDF: https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1999_hos_11_1_6989.

Hansen, Bent Sigurd. ‘Something Rotten in the State of Denmark : Eugenics and the Ascent of the Welfare State’. (1996) [PDF]

Hansen, Bent Sigurd. ‘Something Rotten in the State of Denmark : Eugenics and the Ascent of the Welfare State’. Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy InDenmark, Sweden, Norway and Finland, Eds. Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen, Michigan State University Press, 1996.

https://helda.helsinki.fi/handle/10224/3617

PDF: https://helda.helsinki.fi/handle/10224/3617. https://helda.helsinki.fi/handle/10224/3617.

Andersen, Heine. ‘Racehygiejne Og Tvangssterilisation i Danmark.’ (2015) [PDF]

Andersen, Heine. ‘Racehygiejne Og Tvangssterilisation i Danmark.’ Dansk Sociologi, vol. 26, no. 1, Oct. 2015, pp. 54–75,

Review essay: Lene Koch: Racehygiejne i Danmark 1920-56 og Lene Koch: Tvangssterilisation i Danmark 1929-67 samt en række dertil knyttede tekster.

https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/4992

PDF: http://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/download/4992/5423

Koch, Lene. Racehygiejne i Danmark 1920-56. (1996)

Koch, Lene. Racehygiejne i Danmark 1920-56. 2. oplag, Kbh.: Gyldendal, 1996. Opsigtsvækkende kortlægning af den danske racehygiejnes historie i årene 1920-56. Og samtidig et – i disse år med diskussionen om genmanipulation – meget relevant debatskabende værk om rammerne for videnskabelighed og for kontakten mellem det praktiske videnskabelige arbejde og den politiske virkelighed, der er med til at fastsætte målene for forskningen.

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A21214043

Duedahl, Poul. ‘Fra Race Til Etnicitet. UNESCO Og Den Mentale Ingeniørkunst i Danmark 1945-65’. (2015) [PDF]

Duedahl, Poul. ‘Fra Race Til Etnicitet. UNESCO Og Den Mentale Ingeniørkunst i Danmark 1945-65’. Tidsskrift for Historie, vol. 5, no. 10, 2015, pp. 34–59.

In wake of World War II and the Holocaust came the establishment of UNESCO as a specialized agency for education, science and culture under the auspices of the UN. For the next 20 years the Organization was the core of a dispute in international scientific circles over the correct definition of the concept of race. This was essentially a dispute about whether the natural sciences or the social sciences should take precedence in determining the origin, division and value of man. This article reveals the measures made by UNESCO to combat biological determinism and analyses – as a case study – their impact in Denmark from 1945 to 1965, when the UN adopted The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. A major task for UNESCO was to issue a statement by experts containing a universal definition of race that would highlight equality and promote the culturally rooted concept of ethnicity. The organization expected that such a statement would eliminate racial prejudice and bring people together. But the impact of these efforts was slightly different, or at least slower than expected. In scientific circles, the initiatives faced some resistance but also some degree of good will, and Danish anthropologists, abandoned mental traits as criteria for racial classification and slowly engaged in human genetics, which emphasized universal problems. The fact that staff members at the Ministry of Education in the mid-1950s were deeply involved in UNESCO’s work was crucial, but it was not before 1954, that experimental education was initiated in order to promote international understanding, and that the official bias of views of Denmark as only an exporter of culture was abandoned. In 1960 the promotion of international understanding became an official Danish education policy, and with the economic support from UNESCO, textbooks and teaching methods were improved. That played a major part in imposing a new view of man and a consensus of what was perceived to be morally, scientifically and politically correct, namely that humans were to a greater extent cultural beings than they are products of nature.

https://tidsskrift.dk/temp/article/view/22094

PDF: https://tidsskrift.dk/temp/article/download/22094/19481.

Broberg, Gunnar, and Nils Roll-Hansen, editors. Eugenics and the Welfare State: Norway, Sweden, Denmark, and Finland. (2005)

Broberg, Gunnar, and Nils Roll-Hansen, editors. Eugenics and the Welfare State: Norway, Sweden, Denmark, and Finland. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2005. sci-hub.se,

In 1997 Eugenics and the Welfare State caused an uproar with international repercussions. This edition contains a new introduction by Broberg and Roll-Hansen, addressing events that occurred following the original publication. The four essays in this book stand as a chilling indictment of mass sterilization practices, not only in Scandinavia but in other European countries and the United States–eugenics practices that remained largely hidden from the public view until recently. Eugenics and the Welfare State also provides an in-depth, critical examination of the history, politics, science, and economics that led to mass sterilization programs in Norway, Sweden, Denmark, and Finland; programs put in place for the “betterment of society” and based largely on the “junk science” of eugenics that was popular before the rise of Nazism in Germany. When the results of Broberg’s and Roll-Hansen’s book were widely publicized in August 1997, the London Observer reported, “Yesterday Margot Wallstrom, the Swedish Minister for Social Policy, issued a belated reaction to the revelations. She said: ‘What went on is barbaric and a national disgrace.’ She pledged to create a law ensuring that involuntary sterilisation would never again be used in Sweden, and promised compensation to victims.” Ultimately, the Swedish government not only apologized to the many thousands who had been sterilized without their knowledge or against their will, but also put in place a program for the payment of reparations to these unfortunate victims.

https://muse.jhu.edu/book/40871

Andreassen, Rikke. ‘The Search for the White Nordic: Analysis of the Contemporary New Nordic Kitchen and Former Race Science’. (2014)

Andreassen, Rikke. ‘The Search for the White Nordic: Analysis of the Contemporary New Nordic Kitchen and Former Race Science’. Social Identities, vol. 20, no. 6, Nov. 2014, pp. 438–451.

The article analyzes the so-called ‘New Nordic Kitchen’ and its award-winning Copenhagen-based restaurant, Noma. Despite the fact that the idea of the New Nordic Kitchen, where only ingredients found naturally in the Nordic territories can be used for cooking, has gained huge popularity among ordinary people and politicians alike, very limited critical research has been done on the phenomenon. This article investigates how the New Nordic Kitchen plays into constructions of race and whiteness. It shows how the New Nordic Kitchen celebrates an ideal of ‘the Nordic’ as ‘pure’, ‘wild’ and isolated from globalization and immigration. Furthermore, it argues that the image of Nordic food, displayed in the New Nordic Kitchen – including the idea of Nordic food as a messenger between a celebrated past and contemporary times – is rather exclusionary towards Nordic racial minorities, e.g. recently arrived immigrants and descendants. The article includes an analysis of Nordic race science from the turn of the twentieth century in order to illustrate how the New Nordic Kitchen draws upon a longer historical tradition of viewing the Nordic, and especially Nordic whiteness, as superior. The historical importance of race science in Denmark is not common knowledge, and very limited research is done in this area. The article therefore also brings new insights to the historical construction of whiteness in the Nordic context. Finally, the article also shows how the New Nordic Kitchen not only draws upon but also continues the colonial power relations between Denmark and former Danish colonies.

doi:10.1080/13504630.2014.1002599.

Blaagaard, Bolette, and Rikke Andreassen. ‘Disappearing Act: The Forgotten History of Colonialism, Eugenics and Gendered Othering in Denmark’. (2012) [PDF]

Blaagaard, Bolette, and Rikke Andreassen. ‘Disappearing Act: The Forgotten History of Colonialism, Eugenics and Gendered Othering in Denmark’. Teaching  ‘Race’  with  a Gendered Edge, Eds. Brigitte Hipfl and Kristín Loftsdóttir, 2012, 81–95,

PDF: https://www.researchgate.net/publication/293166235_Teaching_race_with_a_gendered_edge_Teaching_with_gender_European_women%27s_studies_in_international_and_interdisciplinary_classrooms.

Andreassen, Rikke. ‘Representations of Sexuality and Race at Danish Exhibitions of “Exotic” People at the Turn of the Twentieth Century’. (2012)

Andreassen, Rikke. ‘Representations of Sexuality and Race at Danish Exhibitions of “Exotic” People at the Turn of the Twentieth Century’. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 20, no. 2, Routledge, June 2012, pp. 126–147.

Denmark hosted a number of exhibitions of “exotic” people between the 1880s and the 1910s, in which people of colour were exhibited as mass entertainment in amusement parks and zoological gardens. This article illustrates how the categories of race, gender, and sexuality were co-constructed in the representations of these exhibitions; it reveals how not only the women but also the men on display were sexualized and constructed as erotic figures. The exhibitions played a role in maintaining contemporary scientific racial hierarchies, but simultaneously they challenged those same hierarchies, as “illegitimate” romantic relationships were allegedly formed between the exhibited men of colour and the white female local audience.

https://doi.org/10.1080/08038740.2011.623680