Bech-Danielsen, Claus, and Gunvor Christensen. Boligområder i bevægelse: Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum. (2017) [PDF]

Bech-Danielsen, Claus, and Gunvor Christensen. Boligområder i bevægelse: Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum. Landsbyggefonden, 2017,

Landsbyggefonden fylder 50 år den 6. april 2017, og det har vi valgt at fejre med udgivelsen af denne bog, der sætter fokus på fondens aktiviteter indenfor renoveringer og boligsociale indsatser. Fonden varetager  også  mange  andre  opgaver.  Den har  til  opgave  at  administrere kommunernes grundkapitallån, opkræve bidrag på de udamortiserede lån,  sikre  de  elektroniske  indberetninger  af  sektorens  mange  regnskaber,  foretage  regnskabsanalyser,  udvikle  benchmarkværktøjer,  udarbejde  styringsrap-porter til styringsdialogerne i kommunerne, sikre løbende huslejeindberetninger, så staten hver måned kan beregne boligydelse og boligsikring, udarbejde statistikker og meget mere. Alt dette kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside. Alle disse opgaver er uhyre vigtige, og når vi i denne bog har valgt at fokusere på  renoveringer  og  boligsocialt  arbejde,  så  er  det,  fordi  disse  aktiviteter  har  en  direkte betydning for de enkelte beboeres hverdag, for byernes udvikling og for velfærdssamfundets  funktion. Der er almene boliger – familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger – over hele landet,  og  Landsbyggefondens  støtte  til  renoveringer  er  også  fordelt  over  hele landet. Alt fra afhjælpning af skimmelproblemer i ældre boliger, omdannelse af store montagebyggerier fra tresserne og til at omdanne treetagers blokke til rækkehuse i yderkommuner, hvor affolkning har reduceret behovet for boliger. Landbyggefonden sikrer også boligsociale indsatser i udsatte områder som fx. lektiecafeer,  fritidsjob  til  de  unge  mennesker  m.v.  Det  drejer  sig  om  mange  hundrede aktiviteter i mere end hundrede boligområder. Når  man  skal  skrive  en  bog  om  et  så  stort  område,  så  er  man  nødt  til  at  prioritere og belyse generelle udviklingstræk med konkrete eksempler, som kan give  et  dækkende  billede.  Det  kræver  indsigt  og  overblik  over  emnet,  og  derfor  har Landsbyggefonden bedt to af de mest indsigtsfulde forskere på feltet om at skrive jubilæumsbogen for fonden, nemlig Gunvor Christensen, der er sociolog, og  Claus  Bech-Danielsen,  der  er  arkitekt  og  professor  ved  Statens  Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

PDF: https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/2017-boligomraader-i-bevaegelse/.