Vinther-Jensen, Kirsten, Rikke Primdahl, Danmark, and Sundhedsstyrelsen. Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen: en antologi. (2010) [PDF]

Vinther-Jensen, Kirsten, Rikke Primdahl, Danmark, and Sundhedsstyrelsen. Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen: en antologi. Sundhedsstyrelsen, 2010.

Forord:

Selvom etniske minoriteter talmæssigt kun udgør en mindre del af det samlede an-tal patienter i det danske sundhedsvæsen, oplever ansatte inden for sundhedsvæse-net ofte etniske minoriteter som en særlig udfordrende patientgruppe. Dette skyl-des en bred vifte af faktorer såsom kulturbestemte sygdomsmønstre, forskellige sygdomsopfattelser samt de sproglige og kulturelle barrierer, der opstår i mødet mellem sundhedspersonalet og patienten med anden etnisk baggrund.

Mødet mellem personale og patienter med anden etnisk baggrund kan være præget af forestillinger og usikkerhed fra begge parter, som blandt andet bunder i forskel-lige forventninger til mødet mellem patienten og sundhedsvæsenet. For patienten kan det føre til en uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenet og –ydelser samt håndtering af egen sygdom. For personalet kan det skabe frustrationer og magtes-løshed.

Sundhedsloven fastsætter, at alle skal sikres let og lige adgang til sundhedsvæse-net. For at leve op til dette i forhold til etniske minoriteter er det vigtigt at identifi-cere de særlige udfordringer, der er forbundet med denne gruppe patienters møde med sundhedsvæsenet og finde relevante løsningsmodeller for indsatsen i fremti-den.

Denne publikation tager afsæt i fem regionale seminarer, som Sundhedsstyrelsen holdt i 2009 i samarbejde med de fem regioner med henblik på at styrke kommu-ners og regioners indsats rettet mod etniske minoriteter. Publikationen er udarbej-det som en antologi med artikler fra nogle af de oplægsholdere, der deltog ved seminarerne samt enkelte øvrige forskere.

Publikationen præsenterer forskellige oplevelser og erfaringer med etniske minori-teter i sundhedsvæsenet ud fra både personalets og patientens perspektiv. Der sæt-tes fokus på udfordringerne i forbindelse med kulturmødet og på, hvor arbejdet med etniske minoriteters sundhed befinder sig og bevæger sig hen. Alle artiklerne er udtryk for forfatternes egne erfaringer og vurderinger.

Målgruppen for antologien er alle, der beskæftiger sig med etniske minoriteter en-ten som praktikere, forskere, planlæggere eller beslutningstagere, og som vil opda-tere deres viden eller lade sig inspirere af udvalgte aktiviteter – primært med ud-gangspunkt i det regionale sundhedsvæsen.

Vi håber, at publikationen vil bidrage til den nødvendige debat om etniske minori-teters møde med sundhedsvæsenet og udvikling inden for området.

PDF: https://www.sst.dk/~/media/9FFE65223C8A47328A51CD7DBAFA7466.ashx