Ringsager, Kristine. ‘Rap, Rettigheder, Respekt: En Musikalsk Antropologi Om Medborgerskab, Kosmopolitisme Og Brune Rappere i Danmark’ (2015) [PDF]

Ringsager, Kristine. Rap, Rettigheder, Respekt: En Musikalsk Antropologi Om Medborgerskab, Kosmopolitisme Og Brune Rappere i Danmark. Copenhagen: Dissertation. University of Copenhagen, Faculty of the Humanities, 2015.

Afhandlingen RAP, RETTIGHEDER, RESPEKT. En musikalsk antropologi om medborgerskab, kosmopolitisme og brune rappere i Danmarkpræsenterer et indblik i en diasporisk, postetnisk rapscene i Danmark. Afhandlingens primære fokus er fremstillingen af fortællinger indhentet gen-nem empirisk feltforskning blandt rappere med synlig minoritetsbaggrund. Dette materiale kon-tekstualiseres og diskuteres ud fra et bredt udvalg af litteraturer, som belyser de makro-strukturelle vilkår, der påvirker dagligdagen for deltagerne i rapscenen. De væsentligste fokuspunkter i diskussionen er de erfaringer af andethed, der dannes på bag-grund af et nationalt identifikationsrum, som står i delvis modsætning til det postetniske, transnatio-nale og diasporiske identifikationsrum, som hiphopkulturen og rapscenen udgør. Fra dette udgangs-punkt i et postkolonialistisk tankesæt bredes diskussionen ud til at omfatte emner som globalisering, lokalisering og glokalisering i relation til rap-og hiphopkulturer mere generelt –særligt med fokus på den danske scene, som der også gives en fyldig historisk gennemgang af. Den rapscene, der diskuteres,spænder fra et undergrundmiljø over en kommerciel musikbranchetil arbejdet med rapmusik i den medborgerskabs-og integrationsorienterede offentlige sektor. Af-handlingen viser, hvordan rapperne benytter den musik, de producerer, til at udtrykke ønsker og krav om rettigheder og respekt i spændingsfeltet mellem minoritets-og majoritetsprocesser. I for-længelse heraf belyser afhandlingen spændingen mellem, at rappernes synlige andethed både sætter begrænsninger og giver muligheder, ligesom det også diskuteres hvordan rapperne både fastholdes i og kan kapitalisere på deres synlige andethed. Endvidere behandler afhandlingen spørgsmål om sammenhængene mellem musik, politik og identitet, ud fra en diskussion af,hvordan rappere på forskellige måder aktiverer rap som en kos-mopolitisk ressource til at skabe social forandring. Denne diskussion indebærer også en refleksion af, hvordan disse forandringstiltag finder sted som en konstant forhandling af social empowerment–210illustreret gennem ideer om rapmusiks formålstjenlighed i socialt arbejde –og en kommerciel ste-reotypificering, der hele tiden udfordrer ideerne om rapmusiks emancipatoriske potentiale.

Abstract

This thesistitledRAP, RIGHTS, RESPECT. A Musical Anthropology of Citizenship, Cosmopolitan-ism and Brown Rappers in Denmarkpresents an insight into a diasporic, post-ethnic rap scene in Denmark. The primary focus of the thesis is the presentation of narratives collected in empirical fieldwork among visible minority rappers. This empirical material is discussed and contextualized by a broad selection of literatures that elucidate the macro-structural conditions affecting the every-day of the rappers.The key issues in this discussion are the experiences of otherness, which come into figure on a background of national identifications that are partly in opposition to thepost-ethnic, transnational and diasporic space of identification, offered by hip hop culture and the rap scene. From this post-colonial outset, the discussion is expanded to ideas of globalization, localization and glocalization related to rap and hip hop cultures in a more general sense, with a special focus on the Danish sce-ne, which is presented in a comprehensive historical review.The underground milieu, the music industry, and the part of the public social servicesector working with rap music as a means to advance citizenship and integration, are all part of the rap scene under scrutiny. The thesis shows how the rappers use their music to express hopes and wishes about rights and respect at the intersection of minority and majority processes. In continuation, the tensions between the limitations and opportunities caused by the rappers’ visible otherness are dis-cussed, as are also the implication that they are both fixated by this otherness as well as they are able to capitalize on it. Further, the thesis addresses questions connecting music, politics and identity in a discussion of the different ways in which rappers activate rap as a cosmopolitan resource for social change. This discussion also entails a reflection on how these initiatives for change take place as a constant nego-tiation of social empowerment –as illustrated by the ideas of the expediency of rap music in social 212work –and the commercial stereotyping that is ever challenging the ideas of the emancipatory po-tential of rap music.

https://vbn.aau.dk/en/publications/rap-rettigheder-respekt-en-musikalsk-antropologi-om-medborgerskab

PDF: https://core.ac.uk/download/pdf/269263755.pdf