Lagermann, Laila Colding. Unge i – Eller Ude Af? – Skolen: Marginaliseringsprocesser Og Overskridende Forandringsbevægelser Blandt Udskolingselever Med Etnisk Minoritetsbaggrund. (2014) [PDF]

Lagermann, Laila Colding. Unge i – Eller Ude Af? – Skolen: Marginaliseringsprocesser Og Overskridende Forandringsbevægelser Blandt Udskolingselever Med Etnisk Minoritetsbaggrund. Dissertation. Aarhus University, 2014,

Denne afhandling er med finansiering fra DPU gennemført på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, i perioden 2009-2014. Afhandlingen har haft til hensigt at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger for handling, tilblivelse og forandring deltagelse i en skole skaber i henholdsvis  Danmark  og  i  Sverige for unge med etnisk minoritetsbaggrund set fra et første persons perspektiv, samt  hvordan  dette  kan  forstås  som  del  af  marginaliseringsprocesser  og  overskridende  forandringsbevægelser. Afhandlingen er en antologisk afhandling bestående af fire artikler og en indledende tekst. Den indledende tekst indledes med en indledning, efterfulgt af de indledende bevægelser gjort i relation til arbejdet  med  afhandlingen,  herunder  afhandlingens  kundskabsambitioner  og  forskningsspørgsmål. Herefter gennemgås den litteratur, jeg særligt har hæftet mig ved på området omkring marginalisering  og  overskridelse  af  marginalisering  blandt  unge  med  etnisk  minoritetsbaggrund  i  udskolingen.  Herefter redegøres for den anvendte teori, først overordnet og efterfølgende i relation til de teoretiske begreber anvendt i de enkelte artikler, og den indledende tekst afsluttes med en redegørelse for de  konkrete  metodiske  og  metodologiske  tilgange  og  fremgangsmåder,  herunder  et  afsnit  om  den  etiske fordring og praksis, der løber igennem afhandlingens teoretiske såvel som empiriske og analytiske  arbejde.  Den  indledende  tekst  afsluttes  med  nogle  konkluderende  og  afrundende  kommentarer, hvilket implicerer en gennemgang af afhandlingens bidrag, med et udgangspunkt i afhandlingens problemformulering og de dertil hørende tre forskningsspørgsmål. Efter den indledende tekst findes en oversigt over den anvendte litteratur i denne tekst, hvorefter de  fire  artikler,  som  udgør  afhandlingens analyser, præsenteres. Afhandlingen er baseret på et kvalitativt empirisk studie af 12 unge 9. klasses elever med etnisk minoritetsbaggrund i to skoler; én i København, Danmark, og én i Malmø, Sverige. Med et dobbelt perspektiv  på  både  marginaliseringsprocesser  og overskridende  forandringsbevægelser  undersøges  og  analyseres disse to fænomener i afhandlingen med en fundering i primært tre teoretiske tænkninger; en social praksisteoretisk (i hvilken situeret læringsteori er integreret i dansk-tysk kritisk psykologisk praksisforskning),  en  poststrukturalistisk  og  en  agential  realistisk.  Såvel den teoretiske som den metodologiske  tilgang  er  i  afhandlingen  valgt  ud  fra  et  ønske  om  en  decentreret  analytisk  tilgang,  der bryder  med  samfundsmæssigt  dominerende  individualiserede  og  essentialistiske  diskurser.  Således  er  ambitionen  med  afhandlingen  at  udarbejde  en  undersøgelse  på  området,  der  med  et  overodnet  udgangspunkt i de deltagende unges egne perspektiver og narrativer kan udgøre et sådan bidrag. I forhold til anden forskning på området adskiller afhandlingens sig ved et dobbeltperspektiv på både marginaliseringsprocesser  og  overskridende  forandringsbevægelser,  og  på  hvordan  race  og  etnicitet  får  betydning  i  den  sammenhæng, ligesom  det  undersøges,  hvordan  forbindelser  mellem de  unges  positioner og perspektiver i skolen og i deres øvrige liv har betydning for de unges deltagerpræmisser og handlemuligheder.

PDF: https://lailalagermann.dk/onewebmedia/Laila%20Colding%20Lagermann%20-%20PHD%20afhandling.pdf.