Khawaja, Iram. To belong everywhere and nowhere: fortællinger om muslimskhed, fællesgørelse og belonging. (2010) [PDF]

Khawaja, Iram. To belong everywhere and nowhere: fortællinger om muslimskhed, fællesgørelse og belonging. Roskilde: Dissertation. Roskilde Universitet, 2010.

Denne afhandling tager udgangspunkt i en interesse i at udforske spørgsmåletom, hvordandet er muligt at blive til som et ungtmuslimsk subjekti religiøse fællesskaber  i  København.  Dette  spørgsmål  undersøges  på  grundlag  af  en ambition  om  at lade  de  unges  egne stemmer  og fortællinger  komme  i forgrunden  i  forhold  til  de ofte  stereotypiserende  og  andetgørende  images, dereksisterer ommuslimer.Det gælder særligt unge muslimer, der tager del i religiøse    fællesskaber,    hvilket    fordrer    en    nærmere    undersøgelse    af betydningen  af  fællesskab.Det  sammenholdes  med  etfokus  på  belonging. Afhandlingen er på således bygget op om en multiaksial opmærksomhed  på, fælleshed, belonging og muslimskhedudfra en todelt interesse i: 1.Empirisk  udforskning  af  unge  muslimers  levede  liv  i  forhold  til  et fokus  på,  hvordan  de  positionerer  sig  i  forskellige  fællesgørende konteksterog  i  denne  sammenhæng  fortæller  sig  selv  frem  som muslimske subjekter.2.Teoretisk-begrebslig  udvikling,  der  kan  rykke  ved  og  tilbyde  nye måder at konceptualisere muslimskhed, fælleshed og belonging.  Det multiaksiale udgangspunkt og dets forskellige afgrænsninger ekspliciteres i kapitel 1. Afhandlingen  er  grundet  i  en poststrukturalistisk  og  socialkonstruktionistisk informeret  optik,  der  sammenlæser  et  foucauldiansk  og  deleuziansk perspektiv  medkonkrete  begreber  somf.eks.  kontekst,  fælleshed  og positionering.De metateoretiske og begrebslige aspekter ekspliciteres i kapitel 2, men der arbejdes videre med dem i afhandlingens analytiske læsninger.Det empiriske omdrejningspunkt for afhandlingen, som beskrives i kapitel 3, erbaseret  på deltagerobservationer  i  udvalgte  religiøse  foreninger  og fællesheder i København, samt kvalitative interviews af unge muslimer, med forskellige  kønnede,  etniske  og  racialetilhørsforhold. De  analysestrategiske greb  gøres  synlige  i  kapitel  4,  og  det  bliver  her  tydeligt,at  analysen struktureres om forskellige destabiliserende læsninger.  Afhandlingens  analyse  ersåledes  bygget  op  om som  et  rhizommed forskellige  akser  og  læsninger, som  er delt  op  i  tre  centralekapitler,  der  340henholdsvis  gør  fælleshed(kap.  5),  subjektiveringsbevægelser (kap.  6) og belonging(kap.7)til forgrund. Kapitlerne  er  vævet  sammen  af  forskellige  teoretisk-begrebslige  bevægelser, og  det  er  således  muligt  at  se  multiple  sammenhængende  overskridende bevægelser fra et klassisk fællesskabsbegreb til konceptet om fællesgørelse, fra intersektionalitet til transsektionalitet samt bevægelsen fra positionering til et translokalt  og  kropsligt  perspektiv  på  belonging.  Disse  bevægelser  udføres bl.a. på    grundlag    af    dynamiske    sammenlæsninger    af    feministiske, postkoloniale  og  poststrukturalistiske  perspektiver  på  kropslighed,  desire, translokalitet og diaspora, og kan mere generelt relateres til en metateoretisk bevægelse fra en konstruktionistisk til en post-konstruktionistisk optik.    De begrebslige  overskridelser  er forbundet  med  de  empirisk  fokuserede analytiske læsninger,  som peger på  en  forståelse  af muslimskhed som en flerstrenget proces, der bl.a. er flettet sammen af:

·Multisituerede    fællesgørende    bevægelser:    De    unge    muslimer konstruerer fælleshed på forskellige måder og anvender muslimskhed som central akse i konstruktionen af en ”naturlig” fælleshed  om  at være  muslimske  andre.  Ofte  er  fællesheden  om  at  være  muslimske andre forbundet med en etnisk andetgørende fælleshed. Fællesgørelse konstrueres    i    denne    sammenhæng    igennem    subjektiverende bevægelser og en desire for belonging og genkendelse. ·Intersektionelle og transsektionelle subjektiveringsbevægelser, der går i retning af en selvfremstilling som passende og intelligibelt religiøst andet  subjekt,  men  som  ofte  sammenlæser  etnisk  andethed  med religøs  andethed.  Det  er  forbundet  med  forskellige  muligheder  for kropsligt  at  forhandle  sin  synlige/ikke-synlige  muslimskhed  og andethed i forhold til forskelligedisciplinerende blikke. ·Diasporiske  konstruktioner  af  hjem  og  belonging,  der  fører  til  nye nye  måder at  forhandledistinktionerne  mellem  hjemland,  hjem  og belonging. Bestemte  lokationer,  subjektpositioner  og  kategorier investeres med hjemliggørende desires. Hjem er følgelig ikke et sted men en desire for belonging.Muslimskhed  konceptualiseres  således  som  en  decentraliseret  bevægelse,  der er  flettet  sammen  af  de  unges  forskellige  gørelser af  fælleshed,  belonging  og subjektivering.Præmisserne forudviklingen og fremskrivningen af disse teoretisk-analytiske og empirisk-analytiske læsningereksploreres i kapitel 8, hvor der sættesfokus på  forskerpositionering.  Forskerpositionering  diskuteres  som  konkrete  341positioneringsmuligheder  som  kvindeligt  og  etnisk  kropsmarkeret  religiøs andet forskerubjekt i et politiseretforskningsfelt.  De midlertidige analytiske lukninger opsummeres i kapitel 9, hvor der samles op på centrale teoretisk-begrebslige og empiriske snit fra de unges levede liv.  Det bliver i denne forbindelse tydeligt, at afhandlingen tilbyder et rhizomatisk perspektiv  på muslimskhed som  en decentraliseret  bevægelse,som er forbundet  med  og  defineret  af  deunges  forskellige  gørelser  af  fælleshed, belonging  og  subjektivering.  Det  kommer bl.a.  kommer  til  udtryk  i  nye  og transsektionelle  betydningskonstellationer  som  f.eks.  konstruktioner  af  en ”dansk  muslimskhed”,  en  kosmopolitisk  hjemliggørelse  af  verden,  og konstruktionen af muslimskhed som translokalt hjemog multirettet desire.

https://forskning.ruc.dk/da/publications/to-belong-everywhere-and-nowhere-fort%C3%A6llinger-om-muslimskhed-f%C3%A6ll

PDF: https://www.academia.edu/31322749/To_belong_everywhere_and_nowhere_fort%C3%A6llinger_om_muslimskhed_f%C3%A6llesskab_og_belonging.